Praxe, motivace a potřeby českých podniků v oblasti ochrany duševního vlastnictví (patentů, užitných vzorů a ochranných známek) a průmyslových práv

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku. 
1. V jakém oboru/oborech Vaše firma působí?
2. Jiný sektor:
3. Co je ve Vaší firmě hlavním produktem?
4. Zavádí Vaše firma na trh nové výrobky nebo služby?
5. Na jaký trh je Vaše firma především zaměřena?
6. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?
7. Provozuje Vaše firma vlastní výzkum a vývoj?
8. Které z následujících položek představují pro Vaši firmu největší přínos z hlediska dalšího firemního rozvoje? Položky ohodnoťte body od 0 (žádný přínos) do 5 (maximální přínos):
1. finanční zdroje a rezervy využitelné k podnikání
2. kvalitní technologické vybavení
3. výrobní budovy, laboratoře a kanceláře
4. ochranné známky, známkové řady
5. průmyslové vzory (formální ochrana designu výrobků)
6. specifický design výrobků, designové řady
7. marketingové postupy
8. seznamy odběratelů
9. dobré jméno firmy
10. reklamní kampaně
11. utajované firemní postupy a know-how
12. organizace výroby
13. smlouvy s dodavateli nebo odběrateli
14. firemní patenty, užitné vzory
15. licence na patenty či užitné vzory jiných institucí
16. licence na nechráněné know-how jiných institucí
17. know-how získané jiným způsobem
18. kvalifikace zaměstnanců
19. vysoká motivace zaměstnanců
20. loajalita zaměstnanců s Vaší firmou
21. celková pracovní atmosféra ve firmě
9. Zjišťujete pravidelně rozsah a hodnotu duševního vlastnictví Vaší firmy, např. formou auditu duševního vlastnictví?
10. Kde spatřujete obecně největší potenciální ohrožení Vašeho firemního duševního vlastnictví?
11. Pokud zajišťujete ve Vaší firmě ochranu inovací, know-how a technických řešení, využíváte při tom:
12. Jiné:
13. Pokud si Vaše firma chrání svá průmyslová práva či práva k duševnímu vlastnictví, můžete blíže upřesnit z jakých důvodů?
14. Využívá-li Vaše firma patentování, jaké jsou podle Vašeho názoru hlavní výhody tohoto způsobu ochrany pro firmu?
15. Jiné výhody:
16. Pokud Vaše firma ochranu patentováním nevyužívá, co je podle Vás hlavním důvodem?
17. Jiné důvody:
18. Pokud využíváte formální ochrany duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory, ochranné známky a průmyslové vzory), na jakém území ji uplatňujete?
19. Pokud využíváte formální ochrany duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory, ochranné známky a průmyslové vzory), využíváte také licencování?
20. Pokud již máte zkušenosti s formální ochranou duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory, ochranné známky a průmyslové vzory), jaké jsou Vaše zkušenosti?
21. Jiné zkušenosti:
22. Pokud v rámci spolupráce umožňujete Vašim partnerům přístup k Vašemu know-how (software, databáze, technologie atd.), chráníte si své duševní vlastnictví nějakým z níže uvedených způsobů?
23. Jiné způsoby:
24. Pokud využíváte některou z placených forem ochrany duševního vlastnictví (např. patenty, ochranné známky, průmyslové vzory), financujete související poplatky z:
25. Jiné zdroje:
26. Pokud se Vaše firma zapojila do národního programu podpory výzkumu a vývoje (např. ALFA, TIP, IMPULS, TANDEM resortní granty, operační programy strukturálních fondů), jak probíhala ochrana Vašeho duševního vlastnictví?
27. Pokud se Vaše firma do některého z národních programů podpory VaV zapojila a uplatnila v něm ochranu svého duševního vlastnictví, o jakou formu ochrany se jednalo?
28. Jiná forma:
29. Pokud se Vaše firma zapojila do projektu evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji (COST, CIP, 6. nebo 7. rámcový program EU apod.), jak probíhala ochrana Vašeho duševního vlastnictví?
30. Pokud se Vaše firma do některého z evropských projektů zapojila a uplatnila v něm ochranu svého duševního vlastnictví, o jakou formu ochrany se jednalo?
31. Jiná forma: